top of page

PRIVACYVERKLARING SKINESTHETICS MAASTRICHT

Jekerweg 46 6212 GC

Maastricht KvK-nummer: 50646788

 

ALGEMEEN Dit is de privacyverklaring van SkinEsthetics Maastricht (hierna: “wij” of “ons”). Door gebruik te maken van onze diensten of onze website (www.skinestheticsmaastricht.nl) te bezoeken, verkrijgen wij informatie over u. Het gaat om verschillende soorten persoonsgegevens. Met deze persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om. Uw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

WAT U ALTIJD VAN ONS KUNT VERWACHTEN

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

● Onze doeleinden duidelijk vastleggen vóórdat wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we in deze privacyverklaring.

● Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

● Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

● Adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

● Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, die bij ons verwerkt zijn.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen via onze website en in het kader van onze dienstverlening enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

● Naam

● Burgerservicenummer

● Geboortedatum

● Adresgegevens

● E-mailadres

● Telefoonnummer

● IP-adres

● Foto’s van het gedeelte van uw lichaam waar de (mogelijke) behandeling op ziet

● Medische gegevens (zoals medicijngebruik, ziektes en allergieën).

 

MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

 

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Indien u een behandeling bij ons afneemt, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de assistent van onze praktijk.

 

HOE LANG WIJ PERSOONSGEVENS BEWAREN

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit, dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO) zijn wij verplicht om uw medisch dossier vijftien jaar te bewaren. Foto’s die u via het intakeformulier op onze website aan ons verstrekt, bewaren wij gedurende zes maanden na ontvangst daarvan. Daarna worden deze foto’s verwijderd, ongeacht of u al dan niet een behandelingsovereenkomst met ons bent aangegaan.

 

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 

Wij gebruiken persoonsgegevens om de met u gemaakte afspraken na te komen, oftewel om de overeenkomst tussen ons na te komen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om in contact te komen met u, wanneer dat nodig is in het kader van onze dienstverlening, om eventuele vragen van u te beantwoorden of om u een behandelplan voor te stellen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen. Wij gebruiken persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

WELKE COOKIES WIJ GEBRUIKEN

 

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Daarbij maakt onze website gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 

● functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);

● het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken en u beter van dienst te kunnen zijn (analytische cookies);

● gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij u, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Indien u akkoord bent gegaan, kunt u dit altijd weer ongedaan maken. In de browserinstellingen kunt u de cookies handmatig verwijderen. Ook wanneer u dat niet doet, worden de meeste cookies na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

 

WELKE RECHTEN U HEEFT

 

De persoonsgegevens, die wij van u hebben, zijn en blijven uw gegevens. Daarom heeft u de volgende rechten:

 

● Recht op inzage U mag ons vragen welke gegevens we precies van u hebben. We sturen u dan binnen één maand een overzicht toe van alle persoonsgegevens, die we van u hebben. Indien het nodig is, kunnen wij deze termijn eenmalig met twee maanden verlengen. Wij zullen u dit dan altijd laten weten.

● Recht op rectificatie Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.

● Recht op beperking van de verwerking In sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

● Recht van bewaar U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig onderzoeken of dit bezwaar terecht is en of wij de verwerking kunnen beëindigen.

● Recht op verwijdering U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben of omdat we de gegevens nodig hebben om onze afspraken na te komen, geven we daar de reden van op.

● Recht op overdragen gegevens Waar het persoonsgegevens betreft, die digitaal zijn en die we verwerken met uw toestemming of om onze overeenkomst uit te voeren, kunt u ons vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan u of een door u aan te wijzen derde partij over te dragen. Dit moet dan wel technisch mogelijk zijn. Indien u een van bovenstaande verzoeken hebt, kunt u ons dit laten weten via de mail (info@skinestheticsmaastricht.nl).

 

HOE U EEN KLACHT KUNT INDIENEN

 

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u ons dat laten weten via onderstaande contactgegevens. Wij nemen elke vraag of klacht serieus en proberen deze samen met u op te lossen. Als u vindt, dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

 

HOE U ONS KUNT BEREIKEN

U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Adres: Jekerweg 46, 6212 GC Maastricht

E-mailadres: info@skinestheticsmaastricht.nl

Telefoonnummer: +31 (0)43 3730037

 

AANPASSING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. Wij passen deze verklaring aan, als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, als we persoonsgegevens aan nieuwe partijen verstrekken of als er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

bottom of page